Xác suất ăn nhà cái của bạc nhớ theo hiện đại rất cao

Xác suất trúng của bạc nhớ hiện đại