phc6b0c6a1ng-phc3a1p-trc3b9ng-c491e1baa7u-trc3b9ng-c491uc3b4i-c491c6b0e1bba3c-nhie1bb81u-ngc6b0e1bb9di-se1bbad-de1bba5ng

Phương pháp trùng đầu trùng đuôi được nhiều người sử dụng